Disclaimer

1. Beschikbaarheid

Heel Belgium NV zet zich voortdurend in om ervoor te zorgen dat haar internetsite naar behoren werkt, maar is niet verantwoordelijk voor problemen zoals onbereikbaarheid van de internetsite, en is meer bepaald niet aansprakelijk voor technische vertragingen, onderbrekingen of storingen.

Heel Belgium NV behoudt zich het recht de inhoud van deze website zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, wijzigen of vervolledigen evenals delen van het aanbod of het volledige aanbod zonder afzonderlijke kennisgeving te veranderen of de verdeling tijdelijk of definitief op te schorten.

2. Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze internetsite wordt met de grootste zorgvuldigheid en op basis van de recentste kennis ter beschikking gesteld. Maar in de farmaceutische en medische wereld evolueert de kennis voortdurend. We bieden dus geen waarborg voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De informatie op de internetsite vormt absoluut geen vervanging voor een persoonlijk onderzoek of een persoonlijke diagnose door een erkende arts of geneeskundige. Het blijft de taak van de bezoekers om op basis van de gezondheidstoestand en de concrete situatie, indien van toepassing hun concrete situatie, evenals door zorgvuldige lectuur van de gebruiksinformatie vast te stellen of eventuele aanbevelingen in het concrete geval van toepassing zijn.

Heel Belgium NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze website. Dit geldt niet bij kwaad opzet en grove nalatigheid, aantasting van de levenskwaliteit, verwondingen of gezondheidsproblemen, voor rechten uit hoofde van de wet op de productaansprakelijkheid, bij een aangeboden waarborg of het niet-nakomen van essentiële verplichtingen van de overeenkomst. De aansprakelijkheid uit hoofde van het niet-nakomen van essentiële verplichtingen van de overeenkomst is, voor zover het niet om kwaad opzet noch grove nalatigheid gaat of om een aantasting van de levenskwaliteit, verwondingen of gezondheid, begrensd tot de vergoeding van de typische, in de overeenkomst voorzienbare schade. Hetzelfde geldt voor het niet-nakomen van verplichtingen door onze dienstverleners.

3. Externe Links

Er wordt geen garantie geboden voor gelinkte websites. Gelinkte websites worden op het moment dat de link geplaatst wordt op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. We hebben geen overtredingen vastgesteld. Maar Heel Belgium NV heeft geen invloed op de inhoud van de gelinkte sites. Daar is alleen de exploitant verantwoordelijk voor.

4. Auteursrecht

De inhoud van deze website is onderworpen aan het auteursrecht en andere wetten voor de bescherming van intellectuele eigendommen. Gebruikers mogen de inhoud van deze internetsite alleen voor eigen of privaat gebruik inladen, afdrukken en kopiëren. Voor elk ander gebruik, meer bepaald professioneel gebruik, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Heel Belgium NV vereist. De beschikbare internetsite bevat handelsmerken die beschermd zijn. De overeenkomstige wetsbepalingen gelden ook wanneer deze niet als dusdanig gekenmerkt zijn.

5. Gegevensbescherming

Heel Belgium neemt de wet op de bescherming van persoonsgegevens bijzonder ernstig en houdt zich strikt aan de regels van deze wet. Persoonsgegevens worden op de internetsite alleen om technische redenen en indien van toepassing voor het opnemen van contact verzameld, geregistreerd en gebruikt. Voor de grenzen van de verzameling, registratie en het gebruik van persoonsgegevens verwijzen we u naar de Privacy policy.

6. Toegangsrecht tot delen van de website met login

Leden van een vakkring met een gebruikersaccount van Heel Belgium NV of een DocCheck-wachtwoord hebben toegang tot de delen met login.

De gebruiker kan Heel Belgium NV te allen tijde laten weten dat hij zijn toegangsrecht niet meer wil gebruiken. In dit geval wordt het toegangsrecht van de gebruiker geblokkeerd en worden eventueel geregistreerde persoonsgegevens gewist.

Bovendien kan Heel Belgium NV het toegangsrecht van de gebruiker blokkeren als het hiervoor een geldige reden heeft.

7. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en slotbepalingen

Het gebruik van deze website en de afname van de diensten die via deze website worden aangeboden, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Voor zover de gebruiker van deze website en/of de afnemer van de diensten die via deze website worden aangeboden, geen consument is in de zin van artikel 1 WHPC zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd zijn om kennis te nemen van elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website of op enige andere wijze verband houdt met deze website.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Heel Belgium NV gebruikt cookies op haar website om uw ervaring op de website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Meer info: Cookie policy

Laat meer zien

Laat minder zien